top of page

דמי פגיעה הם תשלום שהביטוח  הלאומי משלם למבוטח שנפגע בעבודה כפיצוי על אובדן שכר או הכנסה (מתאונת עבודה או ממחלת מקצוע), ובתנאי  שאינו מסוגל לעבוד לא בעבודתו ולא בעבודה מתאימה אחרת כתוצאה מהפגיעה (הכול על פי אישור רפואי).

שלב ראשון - פקיד התביעות בסניף בודק את התביעה

הפקיד בודק את הדברים הבאים:

אם מילאת את טופס התביעה עם כל הפרטים

אם צירפת את כל המסמכים הנדרשים

אם אתה עונה על תנאי הזכאות לקצבה

חשוב שתדע, צירוף כל המסמכים הנדרשים בזמן הגשת התביעה מקצר את זמן הטיפול בתביעה.

שלב שני - רופא הביטוח הלאומי בודק את התביעה

הרופא בודק את הדברים האלה:

ההצהרה שלך על מצבך הרפואי

המסמכים הרפואיים שצורפו לתביעה. במידת הצורך תתבקש להגיש  מסמכים נוספים

במקרה של לקות נפשית - אנו פונים לגורמים המטפלים בך לקבלת חומר רפואי

אם צריך לזמן אותך לוועדה רפואית, ואם כן לאיזה רופא מוסמך ויועצים רפואיים בוועדה תוזמן.

אם אתה תלוי בעזרת הזולת בביצוע פעולות יומיומיות, ואם כן תזומן לוועדה רפואית שתבדוק את זכאותך לקצבה לשירותים מיוחדים.

 

 

לאחר שיש בידינו את כל המסמכים הנדרשים, תקבל הזמנה להופיע לפני הוועדה הרפואית.
לתשומת לבך, ועדה רפואית מורכבת מרופא אחד המתמחה בתחום רפואי מסוים, לפיכך אם יש לך כמה ליקויים רפואיים, ייתכן שתוזמן לכמה ועדות.

 

שלב שלישי - בדיקה בוועדה הרפואית

הרופא בוועדה הרפואית:

מעיין במסמכים הרפואיים שבתיקך, לפני כניסתך לוועדה.

שומע ממך על המחלות שמהם אתה סובל, ומבצע בדיקה גופנית, לפי הצורך.

קובע את אחוזי הנכות הרפואית שלך.

בודק באיזו מידה הליקויים הרפואיים שלך משפיעים על כושרך לעבוד ולהשתכר (לעקרת בית - על כושרה לעבוד במשק ביתה).

לתשומת לבך, חברי הוועדה הרפואית עשויים לעצור את הדיון בתביעתך, ולבקש בדיקות רפואיות או מסמכים רפואיים נוספים בהתאם לצורך. לרופא בוועדה אין סמכות לדון בטיפול רפואי שאתה נזקק לו, אלא לקבוע את אחוזי הנכות שלך בלבד.

שלב רביעי - קבלת החלטה בתביעה

התביעה חוזרת לפקיד התביעות במחלקת נכות, שמבצע את הפעולות הבאות:

בודק שוב את הכנסתך, בהתאם לאחוזי הנכות הרפואית שנקבעו לך.

קובע באיזו מידה הנכות הרפואית שלך משפיעה על כושרך לעבוד ולהשתכר (לעקרת בית - על כושרה לתפקד במשק ביתה), בהסתמך על המלצה של הרופא ושל פקיד השיקום. במקרים שנדרשת המלצה של פקיד שיקום, תוזמן לראיון אצלו.

בסיום כל הבדיקות נשלח לך בדואר הודעה על ההחלטה בתביעתך, בצירוף דוח הוועדה הרפואית

לאחר קבלת ההחלטה בתביעתך, אם יש לך הסתייגות בנוגע להחלטה שהתקבלה תוכל לערער עליה.

פגיעה בעבודה, המזכה בגמלאות נפגעי עבודה, היא תאונת עבודה או מחלת מקצוע, כהגדרתן בחוק הביטוח הלאומי.

עוד תיחשב לתאונת עבודה תאונה שאירעה למבוטח בנסיבות האלה:

  1. בדרכו ממעונו (או מהמקום שהוא לן בו) אל העבודה, או מן העבודה אל מעונו, או ממקום עבודה אחד אל מקום עבודה אחר. 

  2. בשעת עבודתו במקום העבודה (או בסביבתו הקרובה ביותר) בזמן שעשה להצלת גוף או רכוש, או למניעת נזק לגוף או לרכוש. 

  3. בשעת עבודתו, מפגיעה (שלא עקב העבודה) שפגע בו אדם אחר בחפץ הנמצא במקום העבודה (או בסביבתו הקרובה ביותר), ובלבד שלנפגע לא היה חלק בגרימת הפגיעה. 

  4. למבוטח השכיר - במקום שהוא או חבריו לעבודה סועדים בשעת הפסקה, שנקבעה על דעת המעסיק ואינה עולה על 3 שעות, וכן בדרכו מן העבודה, אל אותו מקום, או בחזרה מאותו מקום אל העבודה. 

  5. למבוטח השכיר, חבר ועד העובדים של מקום עבודתו, וכן למבוטח, חבר ועד מושב עובדים - בשעת מילוי תפקידם זה ועקב מילוי התפקיד, וכן בדרכם למלא את התפקיד ובדרכם חזרה. 

  6. למבוטח השכיר - בדרכו מן העבודה או ממעונו אל מקום בחינה שהוא נבחן לפי חוק החניכות או לפי חוק שירות התעסוקה, או בדרכו חזרה ממקום הבחינה אל העבודה או אל מעונו.


גם תקיפה, תוך כדי ועקב העבודה, כולל תקיפה מינית, תיחשב כפגיעה בעבודה, אם היא גורמת לנזק גופני או נפשי ומצריכה טיפול רפואי.


תאונה שאירעה למבוטח בדרכו לא תיחשב לתאונת עבודה, אם הפסיק המבוטח את דרכו המקובלת בהפסקה של ממש או סטה ממנה סטייה של ממש, שלא לשם מילוי חובותיו כלפי מעסיקו, והמבוטח העצמאי - שלא לשם עיסוקו במשלח ידו. אבל תאונה שאירעה למבוטח בדרכו כאמור בסעיף 1 לעיל תיחשב לתאונת עבודה, אם הפסיק המבוטח את דרכו או סטה ממנה כדי לעשות אחד מאלה:

  • כדי להתפלל תפילת בוקר בציבור בבית התפילה שהוא מתפלל בו.

  • כדי ללוות את ילדו אל הגנון, אל גן הילדים, אל מעון הילדים, וכן כדי להחזירו משם. "ילד" הינו ילד עד גיל 10 או שמחמת ליקוי שכלי או גופני נדרש לליווי.

 

תאונה שאירעה למבוטח בזמן שנהג ברשלנות ולא מילא אחר הוראה חוקית או הוראה של מעסיקו בעניין עבודתו לא תיחשב לתאונת עבודה, אלא אם כן עקב אותה תאונה נפטר המבוטח, או נעשה נכה או לא מסוגל לעבוד 10 ימים לפחות, ולולא נהג ברשלנות הייתה נחשבת התאונה לתאונת עבודה.

bottom of page