top of page

שירותים מיוחדים

אתם זכאים לפיצוי? דרך חברת מיציתי כל הפיצוי מגיע ישירות אליכם

כל מה שנותר לכם הוא לפתוח תיק:

לקצבה זכאים גברים ונשים מגיל 18 עד גיל פרישה המבוטחים בביטוח לאומי וזקוקים לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היום-יום (לבישה, אכילה, רחצה, ניידות בבית ווהיגיינה אישית) במשק הבית או שהם זקוקים להשגחה מתמדת למניעת סכנת חיים לעצמם או לאחרים.

תנאי זכאות

לקצבה זכאים גברים ונשים מגיל 18 עד גיל פרישה המבוטחים בביטוח לאומי וזקוקים

לעזרה רבה של אדם אחר בפעולות היום-יום (לבישה, אכילה, רחצה, ניידות בבית ווהיגיינה אישית)

במשק הבית או שהם זקוקים להשגחה מתמדת למניעת סכנת חיים לעצמם או לאחרים.

בנוסף, זכאי לקצבה גם מי שהוא אחד מאלה:

מי שמקבל טיפול בדיאליזה פעמיים בשבוע לפחות.

מי שהושתל בגופו איבר (כליה, לב, לבלב, ריאה, כבד) או מוח עצם מתורם זר - בחצי השנה שמיום ההשתלה. מי שהושתל בגופו מוח עצם עצמי - שלושה חודשים מיום ההשתלה.

חולה אונקולוגי שמקבל טיפול רפואי, מתוך רשימת הטיפולים המופיעים בחוזר נכות 1926.

מי שנמצא במוסד שניתנים בו שירותי רפואה, שירותי סיעוד או שירותי שיקום אינו זכאי לקצבה.

על המבוטח לעמוד בכל התנאים האלה:

1. הוא מבוטח בביטוח הלאומי וגילו מ-18 עד גיל הפרישה, והוא נמצא בישראל.

 • מי שנמצא בחו"ל, נוסיף לשלם לו את הקצבה למשך 3 חודשים, אם בסמוך לנסיעתו קיבל קצבה חודשיים רצופים לפחות. 

 • אם הוא יצא לחו"ל לטיפול רפואי או לצורך עבודה, שלו או של בת זוגו, מטעם מעסיק ישראלי- רשאי הביטוח הלאומי, לפי שיקול דעתו, להוסיף ולשלם את הקצבה עד 24 חודשים (מחודש היציאה לחו"ל).

 • מי שנמצא בחו"ל בשליחות המדינה, כגון בשליחות של משרד החוץ- ימשיך לקבל את הקצבה גם לאחר שעברו 24 חודשים, ללא הגבלה, ובהתאם לקריטריונים שנקבעו.

 • המשך תשלום קצבה לאחר גיל הפרישה - מי שהגיע לגיל פרישה אינו זכאים לקצבה, אלא אם הגיש תביעה לשירותים מיוחדים לכל המאוחר עד 6 חודשים לאחר גיל הפרישה, ורופא הביטוח הלאומי קבע לו זכאות לקצבה לשירותים מיוחדים בתקופה שלפני גיל הפרישה.

 • מי שנמצא זכאי לקצבה שירותים מיוחדים בזמן הגיעו לגיל פרישה- ימשיך לקבל את הקצבה לאחר גיל הפרישה כל זמן שהוא עונה על תנאי הזכאות.

 

2. הוא מקבל קצבת נכות מהביטוח הלאומי, וביטוח לאומי קבע לו נכות רפואית בשיעור של 40% לפחות החל משנת 2022 או 60% לפחות עד שנת 2021) או הוא אינו מקבל קצבת נכות, אך נקבעה לו על ידי הביטוח הלאומי נכות רפואית בשיעור של 75%, ובתנאי שהוא עונה גם על התנאים האלה: 

 • הוא אינו מקבל קצבה מיוחדת לנפגעי עבודה מהביטוח הלאומי, ואינו מקבל תשלום עבור טיפול אישי או עבור עזרה בבית על פי חוק כלשהו.

 • הכנסתו החודשית מעבודה אינה עולה על 5 פעמים השכר הממוצע - 52,755 ש"ח (החל ב- 01.01.2020).

 • מי שמקבל הטבות על פי הסכם הניידות יהיה זכאי גם לקצבה לשירותים מיוחדים, בתנאי שוועדה רפואית של משרד הבריאות קבעה לו מוגבלות בניידות בשיעור של 100%, או שהוא זקוק לכיסא גלגלים ומשתמש בו, או שהוא מרותק למיטה.

 • לבעל רכב - קיים תנאי נוסף: בתנאי שהקצבה לשירותים מיוחדים נקבעה לו בשיעור של 100% לפחות הוא אינו נמצא במוסד שניתנים בו שירותי רפואה, שירותי סיעוד או שירותי שיקום.

גובה הקצבה

סכום הקצבה לשירותים מיוחדים נקבע בהתאם למידה שבה אתה זקוק לעזרה בביצוע פעולות היום-יום.

ישנן ארבע רמות זכאות לקצבה החל ב- 01.01.2022:

 • קצבה בשיעור 50% - משולמת למי שזקוק לעזרה רבה בעשיית רוב פעולות היום-יום ברוב שעות היממה, או מי שזקוק להשגחה מתמדת. סכום הקצבה - 1,527 ש"ח .

 • קצבה בשיעור 112% - משולמת למי שזקוק לעזרה רבה בעשיית כל פעולות היום-יום ברוב שעות היממה.

 • סכום הקצבה -3,534 ש"ח .

 • קצבה בשיעור 188% - משולמת למי שתלוי לחלוטין באדם אחר בעשיית כל פעולות היום-יום בכל שעות היממה.               סכום הקצבה - 5,641 ש"ח .

 • קצבה בשיעור 235% - רמת זכאות חדשה מינואר 2022. משולמת למי  שתלוי לחלוטין באדם אחר בעשיית כל פעולות היום-יום בכל שעות היממה וזקוק להשגחה מתמדת ואינו מקבל תוספת לנכה מונשם. סכום הקצבה -7,168 ש"ח .

תוספת לנכה מונשם

לנכה מונשם  שנקבעה לו רמת זכאות בשיעור 188% משולמת תוספת לקצבה בסך 8,462 ש"ח .

לתנאי הזכאות לתוספת ופרטים נוספים לחץ כאן

תוספת עבור ילד עד גיל 3

אוקטובר 2021 מקבל קצבת שירותים מיוחדים בכל הרמות שיש לו ילד עד גיל  3 - יקבל תוספת לקצבה בסך 954 ש"ח עבור הילד.

ניתן לקבל את התוספת עבור 2 ילדים לכל היותר. התוספת משולמת בנוסף לתוספת עבור ילד בקצבת נכות.

שימו לב, בימים אלה אנו נערכים ליישום התוספות האלה, ואנו נשלם אותם לזכאים עבור התקופה הרטרואקטיבית באופן אוטומטי לחשבון הבנק.

תוספת למעסיק 2 עובדים זרים

מיולי 2021 מקבל קצבה ברמת תלות 188% או 235%, המעסיק 2 עובדים זרים בפועל, יהיה זכאי בתנאים מסוימים, לתוספת לקצבה בסך 5,641 ש"ח .

שימו לב, בימים אלה אנו נערכים ליישום התוספות האלה, ואנו נשלם אותם לזכאים עבור התקופה הרטרואקטיבית באופן אוטומטי לחשבון הבנק.

מבחן התלות

הזכאות לקצבה ושיעוריה נקבעים בהתאם למידת התלות של המבוטח בעזרת הזולת בפעולות היום יום שהן: ניידות בתוך הבית, רחצה, הלבשה, אכילה והיגיינה אישית, וכן בהתאם לצורך בהשגחה למניעת סכנה לו או לזולת.

הזכאות לקצבה ושיעוריה נבדקים גם בהתאם לצורך בעזרה במשק בית: הכנת מזון, הפעלת מכשירי חשמל, אחזקת הבית, טיפול תרופתי, ביצוע קניות וסידורים מוסדיים וכספיים.

חשוב לדעת:

הבדיקה מתייחסת למגבלות הנובעות מהליקוי הרפואי בלבד, ולא מסיבות אחרות (כגון נורמות תרבותיות, הרגל ועוד).

הבסיס לקביעת הזכאות הוא התלות של האדם בעזרת הזולת בביצוע פעולות היום יום. מי שאינו זקוק לסיוע בפעולות אלה, לא יהיה זכאי לקצבה.

איך מתחילים

פשוט מאוד, פותחים תיק והשאר דרכנו - התחילו  כאן

bottom of page