top of page

נכות בעבודה

אתם זכאים לפיצוי? דרך חברת מיציתי כל הפיצוי מגיע ישירות אליכם

כל מה שנותר לכם הוא לפתוח תיק:

ביטוח נפגעי עבודה נועד לסייע למבוטחים שנפגעו בעבודה ולפצות אותם על אובדן הכנסתם בתקופה שלאחר הפגיעה, שבה נעשו בלתי כשירים לעבוד. לשם כך משלם להם הביטוח הלאומי דמי פגיעה לתקופה של עד 3 חודשים. 
אם נותרה לנפגע נכות כתוצאה מהפגיעה, הוא יהיה זכאי 
לקצבת נכות מעבודה או למענק, בהתאם להחלטת הוועדה הרפואית, שבפניה יופיע.   
בנוסף הנפגע בעבודה זכאי לקבל 
טיפול רפואי חינם בשל תוצאות הפגיעה.
אם נפטר הנפגע כתוצאה מהפגיעה בעבודה, תשולם ל
בני משפחתו קצבה או מענק.

  1. מי שיוכר כנפגע עבודה, יקבל דמי פגיעה – תשלום, בגין שלושת החודשים הראשונים שמיום הפגיעה, עבור כל  ימים בהם נעדר מעבודתו, בעקבות התאונה.

  2. אם נותרה לנפגע נכות כתוצאה מהתאונה, הוא יוכל להופיע בפני ועדה לקביעת דרגת נכות, שתעריך ותקבע את שיעור הנכות שנותרה. לפי קביעה זו יתכן שיעשה זכאי לפיצוי כספי זמני או קבוע, באופן הבא:​

  • נכה עבודה שנקבעה לו דרגת נכות זמנית בשיעור של 9% - 100% - יקבל קצבה חודשית.

  • נכה עבודה שנקבעה לו דרגת נכות לצמיתות בשיעור של 9% - 19.99%- יקבל מענק חד פעמי.

  • נכה עבודה שנקבעה לו דרגת נכות לצמיתות בשיעור של 20% - 100% - יקבל  קצבה חודשית.

  • נכה עבודה שנקבעה לו דרגת נכות לצמיתות בשיעור הפחות מ-9% אינו זכאי לקצבה.

תנאי זכאות

  • מענק הנכות מעבודה שווה לקצבה חודשית כפול 43. אם לאחר שהזכאי קיבל את המענק, הוחמר מצבו ונקבעה לו דרגת נכות בשיעור של 20% ומעלה, הוא יקבל קצבה חודשית, וסכום המענק העודף ינוכה מן הקצבה.

גובה המענק

  • גובה הקצבה יקבע בהתאם לשיעור הנכות שיקבע לך בוועדה הרפואית, כך לדוגמה אם השכר הקובע הינו 20,000 ש"ח ונכות הינה בשיעור 25% תשולם לך קצבה בסך 5,000 ש"ח 

גובה הקצבה

  • בחישוב קצבת נכות כללית יובאו בחשבון גם 'תלויים' בנכה: בן זוגו וילדיו מתחת לגיל 18, בגינם יקבל תוספת תלויים לקצבת הנכות, בהתאם לבחינת הכנסותיו הנוספות והכנסות בן זוגו

תוספת עבור בן זוג

  • פשוט מאוד, פותחים תיק והשאר דרכנו - התחילו  כאן

איך מתחילים

bottom of page