top of page

נפגעי פעולות איבה

אתם זכאים לפיצוי? דרך חברת מיציתי כל הפיצוי מגיע ישירות אליכם

כל מה שנותר לכם הוא לפתוח תיק:

תנאי הזכאות להכרה כנפגע פעולות איבה

תנאי ראשון - נפגעת באירוע איבה

פגיעת איבה היא אחת מאלה:

 1. פגיעה מפעולת איבה של כוחות אויב

 2. פגיעה בשגגה מידי אדם עקב פעולת איבה של כוחות אויב או פגיעה בשגגה בנסיבות שהיה בהן מקום לחשש סביר שתבוצע פעולת איבה.

 3. פגיעה מנשק שהיה מיועד לפעולות איבה של כוחות אויב, או פגיעה מנשק שהיה מיועד נגד פעולה כזאת.

 4. פגיעה ממעשה אלימות שמטרתו העיקרית פגיעה באדם בשל השתייכותו למוצא לאומי-אתני ושנובע מהסכסוך הישראלי-ערבי.

 

והכל בתנאי שהרשות המאשרת, המתמנה על ידי שר הביטחון, אישרה שהפגיעה היא פגיעת איבה.

פגיעת איבה בחוץ לארץ:

 1. פגיעה שאירעה בחוץ לארץ תוכר כפגיעת איבה אם מטרתה הייתה פגיעה בישראל או בעם היהודי.

 2. פגיעה שאירעה החל מיום 1.4.2012 תוכר פגיעת איבה בחוץ לארץ, גם אם מטרתה לא הייתה פגיעה בישראל או בעם היהודי, ובתנאי שפעולת האיבה התרחשה על ידי ארגון שאחת ממטרותיו היא פגיעה בישראל, באזרחי ישראל או ביהודים. במקרה זה ניתן להיות זכאי לתגמולים החל מיום 1.4.2017.

 3. אם נפגעת בפגיעת איבה בחוץ לארץ ואתה זכאי לפיצוי לפי דיני המדינה שבה נפגעת או הארץ שבה אתה תושב - אינך זכאי לתגמולים לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה.

 

 

 

תנאי שני - מעמדך בישראל

הכרה כנפגע פעולות איבה ניתנת רק למי שהמעמד שלו בישראל הוא אחד מאלה:

 1. אתה תושב/ת ישראל או בעל אזרחות ישראלית והפגיעה התרחשה בישראל, בשטחי יהודה שומרון (שטחים שבשליטת ישראל) או מחוץ לישראל.

 2. אתה בעל אזרחות ישראלית, וטרם חלפה שנה מהמועד שבו חדלת להיות תושב ישראל, ונפגעת מחוץ לישראל.

 3. אינך בעל אזרחות ישראלית, אך נכנסת לישראל כחוק לפי חוק הכניסה לישראל, או שאינך זקוק לאשרה (כגון בעלי דרכון דיפלומטי או תיירים ממדינה שישראל פטרה אותה מחובת אשרה וכו’) - ונפגעת בישראל או בשטחי יהודה שומרון (שטחים שבשליטת ישראל).

 4. אתה תושב השטחים בעל תעודת זהות ישראלית, ונפגעת בתחום הקו הירוק.

 5. אתה תושב השטחים ויש לך היתר כניסה ממפקד כוחות הצבא בשטח, ונפגעת בתחום הקו הירוק.

 6. אתה תושב חוץ ונפגעת תוך כדי ועקב עבודתך אצל מעסיק ישראלי בחוץ לארץ - לצפייה ברשימת המעסיקים לחץ כאן.

 

שים לב, אם נפגעת בזמן שעשית מעשה פשע או בזמן שעברת עבירה שיש בה זדון או רשלנות פושעת, לא תוכר כנפגע פעולות איבה.

 

תגמול בתקופת הטיפול הרפואי.

 

נפגע בפעולת איבה שאינו כשיר לעבודה (על פי תעודה רפואית ובאישור רופא המוסד), זכאי בתקופה זו לתגמול המכונה תגמול טיפול רפואי. ובתנאי שלא משולם לו שכר או פיצוי אחר בתקופה זו. 

מהתגמול ינוכו קצבאות אחרות המשולמות לו באותה תקופה.

תקופת התשלום: עד 9 חודשים מיום הפגיעה. התשלום לאחר 9 חודשים מותנה באישור הלשכה לייעוץ רפואי בביטוח הלאומי.

נפגע שלא עבד לפני הפגיעה

התגמול למי שאין לו ילדים, או שילדיו בגרו (מעל גיל 18), יהיה 97% ממשכורת עובד מדינה בדרגה 22 בדירוג המנהלי 6,754.93 ש"ח (החל ב- 01.02.2022). מי שהיה מאושפז בבית חולים 14 יום או יותר ברציפות יקבל 75% מהנ"ל.

הורה לילדים קטינים (עד גיל 18) – יהיה זכאי לתגמול בגובה 125.8% ממשכורת עובד מדינה בדרגה 22 בדירוג המנהלי 8,758.08 ש"ח (החל ב- 01.02.2022).

נפגע שעבד לפני הפגיעה

התשלום למי שעבד לפני הפגיעה (שכיר או עצמאי) יחושב על פי ממוצע הכנסתו (לאחר ניכוי מס הכנסה, ביטוח לאומי וביטוח בריאות) בשלושת החודשים שקדמו ל"תאריך הקובע" (תאריך הפגיעה או תאריך ההזדקקות לתשלום). בכל מקרה, התגמול לא יעלה על התשלום המרבי שמקבל חייל ישראלי בשירות מילואים, ולא יפחת מהתגמול שמקבל אדם שלא עבד לפני הפגיעה.

שכיר, שקיבל שכר ממעסיקו בתקופת האי כושר - יועבר התגמול ישירות למעסיקו אשר יזכה את מאזן ימי המחלה/חופשה שלו (יש לצרף לבקשה אישור בכתב של המעסיק על התשלום). במקרה זה, המעסיק זכאי גם להחזר הסכומים שהפריש עבור העובד לקרנות סוציאליות למיניהן באותה תקופה. ההחזר יועבר ישירות למעסיק.

עובד עצמאי זכאי לתגמול בגובה התגמול שמשולם למי שלא עבד לפני פגיעתו, ולסכום גבוה מזה אם יוכיח, באמצעות הצגת שומות, כי שיעור הפגיעה בהכנסותיו בתקופת האי כושר גדול יותר.

נפגעים עד גיל  18

נפגעים בני 18-14 שנים שלא עבדו לפני תחילת זכאותם לתגמולים, יקבלו מחצית מהסכום שמקבל אדם שלא

עבד לפני פגיעתו. אם שהו באשפוז 14 ימים או יותר ברציפות - יקבלו תגמול מופחת.

 

נפגעים בני 18-14 שעבדו בעבודה רגילה (לפני זכאותם לתגמול) יקבלו תגמול על פי הכנסתם (לאחר ניכוי מס הכנסה, ביטוח לאומי וביטוח בריאות), אך לא פחות מהתגמול שמקבלים בני גילם שלא עבדו לפני הזכאות לתגמול.

ילדים שלא מלאו להם 14 שנים אינם זכאים לתגמול בעת הטיפול הרפואי, אך יוכלו להגיש תביעה לתגמול נכות. דרגת נכותם תיקבע מיום הפגיעה.

 

המסמכים הדרושים להגשה לצורך הכרה כנפגע פעולות איבה

אלה המסמכים שיש לצרף לתביעה:

מסמכים המעידים על קבלת טיפול רפואי או נפשי בעקבות הפגיעה.

אם לטענתך יש לך פגיעה נפשית בגלל חשיפה לרצף של אירועים בטחוניים, עליך למלא גם טופס תשאול נפגע הטוען לפגיעה נפשית בעקבות רצף אירועים ביטחוניים (בל/577).

אישור מתחנת המשטרה המקומית. אם הפגיעה אירעה בשטחי יהודה ושומרון - אישור מצה"ל.

תעודות רפואיות על אי-כושר לעבוד, חתומות בידי רופא הפועל מטעם שירות רפואי מוסמך.

שכיר יצרף אישורים על שכרו בשלושת החודשים שלפני הפגיעה (יש לפרט כל חודש בנפרד, לרבות תשלומים למס הכנסה, לביטוח לאומי ולביטוח בריאות).

 עצמאי יצרף שומות ממס הכנסה לגבי השנה השוטפת והשנה שקדמה לפגיעתו, כדי להוכיח את שיעור הפגיעה בהכנסותיו.

התביעה והמסמכים הנלווים מועברים לאישור הרשות המאשרת (154) במשרד הביטחון.

 

 

הגשת התביעה לתגמול נכות

 

לקבלת תגמולים עליך למלא תביעה לקביעת דרגת נכות ותשלום תגמול נכות, ולצרף מסמכים רפואיים. למידע על המסמכים הרפואיים שיש לצרף  לחץ כאן 

את התביעה והמסמכים יש לשלוח לסניף הקרוב למקום המגורים  באתר, בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף.

מועד הגשת התביעה - את התביעה לתגמול יש להגיש בתוך שנה מיום הפגיעה. הגשת תביעה שלא במועד עלולה לפגוע בזכויותיכם לתגמולים.

התביעה מותנית באישור הרשות המאשרת במשרד הביטחון. רק לאחר שהרשות המאשרת תיקבע כי הפגיעה אושרה כפגיעת איבה, יטפל הביטוח הלאומי בזכויותיכם.

אם תביעתכם לא אושרה בידי הרשות המאשרת, אתם רשאים להגיש ערעור בכתב לוועדת העררים, וזאת בתוך חודשיים מקבלת ההחלטה. הכתובת להגשת הערעור: בית המשפט המחוזי, רח’ ויצמן 1 תל אביב 6423901.

החלטת הוועדה לעררים היא סופית.

 

 

נפגע בפעולת איבה שהגיש תביעה לתגמול נכות, יוזמן להופיע לפני ועדה רפואית, שבסמכותה לקבוע את דרגת נכותו לתקופה זמנית או קבועה, לפי חומרת הפגיעה.

הוועדה הרפואית

תפקיד הוועדה הרפואית הוא להעריך את דרגת הנכות של הנפגע, על פי החומר והבדיקות הרפואיות, ולתת לכך ביטוי באחוזים.

חברי הוועדה הרפואית הם רופאים מומחים המתמנים על ידי שר הרווחה. הרכב הוועדה יכול לכלול רופא אחד או יותר, בהתאם לצורך. החלטות הוועדה מתבססות על הבדיקות הרפואיות ועל מבחנים מיוחדים לקביעת דרגת הנכות.

מבחנים לקביעת דרגת הנכות

זוהי רשימת פגיעות ומחלות; לכל פגיעה ומחלה נקבעו אחוזי נכות, עם פירוט המגבלות שהן גורמות. בחישוב אחוזי הנכות לנפגע אין לוקחים בחשבון פגם שהיה לפני הפגיעה, או פגם שנגרם אחריה ושלא כתוצאה ישירה ממנה.

הנחיות לנבדק בהופיעו בפני הוועדה הרפואית

לפני הוועדה הרפואית נמצא תיקכם הרפואי, ובו מסמכים אודות הפציעה או המחלה, שהתקבלו מהגורמים הרפואיים המוסמכים. קחו בחשבון שהמידע הבסיסי ידוע לחברי הוועדה, ולכן חשוב שתשלימו את הידוע בחומר רפואי מעודכן ותביאו עמכם סיכומי מחלה, אישורים וכד’.

 

הוועדה הרפואית מוסמכת לקבוע את דרגת נכותכם רק בקשר לפציעה או למחלה שקשורות לפגיעת האיבה שהוכרה לכם.

חישוב דרגת הנכות

באפשרותך להיעזר במחשבון לחישוב דרגת הנכות.

 

דרגת הנכות מחושבת כך:

 

כאשר קיימת פגיעה אחת, דרגת הנכות תהיה כדרגת הנכות של אותה פגיעה. לדוגמה: מי שנקבעה לו דרגת נכות בשיעור 40% בגין פגימה אחת, דרגת נכותו תהיה 40%.

כאשר קיימות כמה פגיעות, שלכל אחת מהן דרגת נכות נפרדת – משקללים את שתיהן. לדוגמה: כאשר יש שתי פגיעות, הראשונה בדרגת 60% והשנייה בדרגת 30%, דרגת הנכות הראשונה תהיה 60% והשנייה תהיה 12% - שהם 30% מתוך 40% הנותרים. כך שדרגת הנכות הכוללת תהיה 72%.

על פי צורת חישוב זו, ככל שיש יותר פגיעות, דרגת הנכות נטו לכל פגיעה שמעל לפגיעה היסודית הראשונה הולכת ופוחתת.

כאשר שתי פגיעות או יותר מתייחסות לאיברים זוגיים (לדוגמה: שתי ידיים או שתי רגליים), רשאית הוועדה הרפואית לחבר את דרגות הנכות של איברים אלו. לדוגמה: נכות של 40% ביד אחת ו–30% בשנייה תהיה שווה ל–70% דרגת נכות כוללת.

עם זאת, דרגת הנכות הסופית לא תעלה על 100%. לדוגמה: נכות בשיעור 40% ברגל אחת ו–70% בשנייה שווה ל–100% דרגת נכות כוללת (ולא 110%).

הזמנה לבדיקה חוזרת

אם דרגת נכותכם היא זמנית, או שחל שינוי בדרגת נכותכם, תוזמנו להופיע שנית לפני הוועדה הרפואית. המוסד לביטוח לאומי רשאי להורות על בדיקה חוזרת פעם בשנה, אך ניתן להקדים את מועד הבדיקה, אם יש יסוד להניח שחל שינוי בדרגת נכותכם (אך לא פחות משישה חודשים לאחר החלטת הוועדה).

אם אינכם יכולים להופיע במועד שנקבע, עליכם להודיע על כך מראש ולקבוע מועד אחר.

אם הוזמנתם לבדיקה מחודשת לפני הוועדה הרפואית ולא הופעתם לבדיקה במועד, ומיום קביעת דרגת נכותכם האחרונה עברו שישה חודשים לפחות - המוסד לביטוח לאומי רשאי להפחית את תגמוליכם

בקשה לדיון חוזר

אם אתם סבורים כי חלה החמרה במצבכם הבריאותי עקב פגיעת האיבה, ועברו שישה חודשים מיום החלטת הוועדה בדבר נכותכם, אתם רשאים לבקש דיון מחודש במצבכם. יש לצרף לבקשה אישור רופא המעיד על השינוי.

 

אם החלטת הוועדה הרפואית אינה מניחה את דעתך, אתה יכול לערער על כך בפני ועדה רפואית לעררים.

את הערעור עליך להגיש בתוך 60 ימים מיום קבלת ההודעה על ההחלטה (במצבים מיוחדים ניתן להאריך את המועד בחודש נוסף. לאחר מכן אין עוד אפשרות חוקית לטפל בערעור), למזכירות הוועדה הרפואית בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריך.

על החלטת הוועדה הרפואית לעררים אפשר לערער בשאלת חוק בלבד בפני בית הדין לעבודה.

אם הגשת ערעור, והוועדה הרפואית עומדת להפחית את דרגת נכותך, הוועדה תודיע לך על כך, ואתה רשאי לבטל את הערעור.

הוועדות הרפואיות הן עצמאיות בהחלטותיהן, והמוסד לביטוח לאומי אינו רשאי להתערב בהחלטות.

 

גם המוסד לביטוח לאומי רשאי לערער על החלטת הוועדה הרפואית בעניינכם.

תגמולי נכות

מענק נכות חד פעמי

מענק נכות חד פעמי זכאים נכים מפעולת איבה, שוועדה רפואית קבעה להם דרגת נכות קבועה (לצמיתות) בשיעור של 10% - 19%. המענק ישולם לאחר שחלף המועד להגשת ערעור על החלטת הוועדה הרפואית. אם הוגש ערעור, ישולם המענק או התגמול לאחר קביעת דרגת הנכות מחדש.

סכום המענק

דרגת נכות

            סכום המענק החל ב- 01.01.2022

10

55,981.8  ₪

11

71,272.5  ₪

12

88,326.84  ₪

13

104,446.75 ₪

14

120,464.54  ₪

15

136,066  ₪

16

 153,431.6 ₪

17

170,069.67 ₪

18

187,537.02  ₪

19

211,744.9    ₪

 

ניכוי המענק עקב שינוי בדרגת הנכות

אם נקבעה לנפגע דרגת נכות שאינה עולה על 19% ושולם לו מענק חד פעמי, ובמועד מאוחר יותר, עקב החמרה במצב הרפואי הקשורה בפגיעת האיבה, הועלו לו אחוזי הנכות ל - 20% ומעלה, ינוכה המענק מהתגמול החודשי שישולם החל ממועד תחילת הנכות החדשה. 

 

 

 

 

 

 

תגמול נכות חודשי

לתגמול נכות חודשי זכאים נכים מפעולת איבה, שנקבעה להם דרגת נכות בשיעור 20% ומעלה.

הזכאות לתגמול היא מיום תחילת הנכות.

שיעור התגמול החודשי 

"השכר הקובע" לחישוב סכום התגמול החודשי הוא -  150.6% ממשכורתו של עובד מדינה בדרגה 17 בדירוג המנהלי 5,183.47 ש"ח .

לנכה מפעולת איבה ישולם תגמול לפי אחוז דרגת הנכות שנקבעה לו כפול השכר הקובע.

 

אחוז נכות

            סכום המענק החל ב- 01.01.2022

20

1,036.69  ₪

30

1,555.04 

40

2,073.39  ₪

50

2,591.74  ₪

60

3,110.08 4  ₪

70

3,628.43   ₪

80

 4,146.78  ₪

90

4,665.12  ₪

10

5,183.47

 ₪

מעל 100

7,256.86     ₪

 

 

 

תוספת תגמול לנכים מפעולת איבה בדרגת נכות 100% מיוחדת (100%+) 

תוספת של 40% על התגמול החודשי משולמת לנכים מפעולת איבה בדרגת נכות 100% מיוחדת בסוגי הפגיעה הבאים: פרפלגיה; קטוע שתי רגליים או שתי ידיים; עיוורון מוחלט (בשתי העיניים); כוויות קשות (100% ומעלה); פגוע במערכת העצבים הסובל מהפרעות חמורות בתפקוד; קטוע רגל עם פגיעה נוספת בשתי הידיים.

תוספת תגמול לנכים מפעולת איבה שהגיעו לגיל פרישה 

נכה שהגיע לגיל פרישה מעבודה (ואינו מקבל תגמול לנכה נצרך או תוספת תגמול לנכים בדרגת נכות 100% מיוחדת) זכאי לתוספת של 10% על התגמול החודשי המשולם לו.

תוספת תגמול לנכים מפעולת איבה בני 55 ומעלה (תוספת לנכה מבוגר)

תוספת התגמול משולמת לנכים בדרגת נכות בשיעור 50% ומעלה בהגיעם לגיל 55, ולנכים בדרגת נכות בשיעור 40% - 49% בהגיעם לגיל 57. גובה התוספת מחושב באחוזים מהתגמול המשולם לנכה בדרגת נכות 100%, והיא גדלה בהתאם לאחוזי הנכות ולגילו של הנכה. 

 

לידיעתכם, נכים המקבלים תגמול לנכה נצרך, תגמול לנכה מחוסר פרנסה או תגמול לטיפול רפואי מעל 90 יום, אינם זכאים לתוספת תגמול

 

 

 

 

 

גיל

אחוזי נכות

 

אחוז תוספת

55 עד 57

50%  עד 100%

 

7%

57 עד 59

40%  עד 49%

 

 

7%

 

50%  עד 100%

 

 

14%

59 ומעלה

40%  עד 49%

 

14%

 

50% עד 100%

 

21%

 

 

 

 

תגמולים אחרי פטירתו של נכה מפעולת איבה

בני משפחתו של נכה מפעולת איבה שנפטר, והיה זכאי בשעת פטירתו לתגמולים, זכאים להמשיך לקבל את התגמול שהנכה היה זכאי לו, במשך 3 שנים לאחר הפטירה. זאת בתנאי שהפטירה לא הייתה עקב פגיעת האיבה, ובני המשפחה אינם מקבלים תגמולים לפי חוק משפחות החיילים שנספו במערכה.

התגמול שהנכה מפעולת האיבה היה זכאי לו בעת שנפטר ישולם במשך 3 שנים לבן משפחה שהורה עליו הנכה בכתב לפקיד התביעות. באין הוראה בכתב, ישולם התגמול לבן הזוג, ובאין בן זוג - לבן משפחה אחר (כהגדרתו בחוק הנכים), לפי החלטת פקיד התביעות. אם קיבל הנכה תשלום בעבור צרכים מיוחדים, תשולם גם תוספת זו לבן המשפחה.

תגמולים אחרי פטירתו של "נכה נצרך" מפעולת איבה

לבן הזוג של נכה נצרך שנפטר ישולמו בתום 3 השנים שלאחר פטירתו תגמולים בשיעור המשולם לאלמן ללא ילדים לפי חוק משפחות החיילים שנספו במערכה. זאת בתנאי שלבן הזוג אין הכנסה למחייתו, ובתנאי שלא נישא בשנית.

נכה נצרך שנפטר ולא היה לו בן זוג, אך הותיר אחריו ילד, או שנפטר בן זוגו והותיר אחריו ילד, ישולמו לילד, בתום 3 השנים שלאחר פטירתו של הנכה, תגמולים המשולמים ליתום לפי חוק משפחות החיילים שנספו במערכה, כל עוד הוא יתום כמשמעותו בחוק.

תגמולים אחרי פטירתו של נכה קשה מפעולת איבה

נכה מפעולת איבה שבעת פטירתו הייתה לו דרגת נכות 100% מיוחדת, או נכה שדרגת נכותו הייתה 90% ויותר עקב פגיעה בראש, מסוג שנקבע לעניין זה בתקנות, וקיבל תגמול לנכה נצרך, רואים אותו כנכה שנפטר עקב פגיעתו בפעולת איבה, ובני משפחתו זכאים לתגמולים לפי חוק משפחות החיילים שנספו במערכה.

תשלום יתרות תגמולים בעבור נכה מפעולת איבה שנפטר

נכה מפעולת איבה שנפטר ובעת פטירתו עמדו לזכותו יתרות תגמולים, ישולמו הסכומים למי שהורה עליו הנכה בכתב לפקיד התביעות, באין הוראה בכתב - לבן הזוג, ובאין בן זוג - ליורשיו. 

bottom of page