top of page

נכות כללית

אתם זכאים לפיצוי? דרך חברת מיציתי כל הפיצוי מגיע ישירות אליכם

כל מה שנותר לכם הוא לפתוח תיק:

לקצבת נכות כללית זכאים מגיל 18 ועד גיל פרישה מי שחלה או נפצע, פיזית או נפשית, ממצב שהתפתח או ממצב מולד, שיימצא עומד בכל התנאים הבאים:

  1. תושב ישראל.

  2. ללא הכנסה או הכנסה הנמוכה מ-60% מהשכר הממוצע, 6,331 ש"ח (החל ב- 01.01.2020).

  3. נקבעה לו נכות רפואית משוקללת של 60% או 40% במקרה שבו שיעור אחוז הנכות של אחד הליקויים עומד על 25% לפחות. (לפרט מהי נכות רפואית)

  4.  נקבע שאינו מסוגל לעבוד או יכולתו להשתכר ירדה ב-50% לפחות, ונקבעה לו דרגת אי כושר באחד מהשיעורים האלה: 60%, 65%, 74% או 100%. (לפרט מהו אי כושר בדרגות האלה)

מבין ארבעת התנאים המוזכרים, שניים הם שיקבעו בהיבט הרפואי והתפקודי האם תתקבל קצבת נכות: קביעת נכות רפואית משוקללת וקביעת אובדן יכולת ההשתכרות והתפקוד. 

תנאי זכאות

קצבה חודשית מלאה בסך 3,700 ₪ למי שנקבעה לו דרגת אי כושר מלאה של 75%-100%

קצבה חודשית חלקית בסך 2,522 ₪ למי שנקבעה לו דרגת אי כושר חלקית של 74%

קצבה חודשית חלקית בסך 2,273 ₪ למי שנקבעה לו דרגת אי כושר חלקית של 65%

קצבה חודשית חלקית בסך 2,135 ₪ למי שנקבעה לו דרגת אי כושר חלקית של 60%

גובה הקצבה

סכום התוספת עבור הילדים הוא בהתאם לדרגת אי-הכושר שנקבעה לך:

דרגה מלאה (100% או 75%) - סכום התוספת הוא 954 ש"ח .

דרגה חלקית בשיעור 74% - סכום התוספת 706 ש"ח .

דרגה חלקית בשיעור 65% - סכום התוספת 620 ש"ח .

דרגה חלקית בשיעור 60% - סכום התוספת 572 ש"ח .

תוספת עבור ילדים

השפעת הכנסות שלא מעבודה על סכום הקצבה

אם יש לך הכנסות שלא מעבודה (כגון מפנסיה, משכר דירה, ממלגה, מקצבאות אחרות מהביטוח הלאומי או מגורמים אחרים, מרווחים מהשקעות)  ואתה זכאי לתוספת עבור בן/בת זוג ו/או ילדים - יופחת  מהתוספת המגיעה לך עבור בן/ת הזוג ו/או ילדים כל סכום ההכנסה שלא מעבודה.

בכל מקרה, הקצבה שתשולם לך לאחר ההפחתה תהיה בסכום קצבה חודשית מלאה לפחות - 3,700 ש"ח .

שימו לב, דמי מזונות שמשולמים על- ידי האב עבור ילדים אינם מופחתים מתוספת עבור ילדים בקצבת הנכות של האם.

אולם, דמי מזונות שמשולמים עבור האם, נחשבים כהכנסה שלא מעבודה, ומופחתים מתוספת עבור הילדים..

השפעת הכנסות שלא מעבודה

סכום התוספת עבור בן/ בת זוג הוא בהתאם לדרגת אי-הכושר שנקבעה לך:

דרגה מלאה (100% או 75%) - סכום התוספת הוא 1,192 ש"ח .

דרגה חלקית בשיעור 74% - סכום התוספת הוא 882 ש"ח .

דרגה חלקית בשיעור 65% - סכום התוספת הוא 775 ש"ח .

דרגה חלקית בשיעור 60% - סכום התוספת הוא 715 ש"ח .

תוספת עבור בן זוג

bottom of page