top of page

טופס נכות כללית - און ליין

צפייה בסרטון הדרכה - לחצו כאן

מב משפחתי

כתובת (הרשומה במשרד הפנים)

מען למכתבים (אם שונה מהכתובת הרשומה בתעודת זהות)

פרטים על העבודה בעבור 15 החודשים האחרונים (יש לרשום את הפרטים ולצרף אישורי שכר)
האם ב 15 החודשים האחרנם קיבלת דמי מחלה בעבור תקופות שבהן לא עבדת או תשלום כלשהו מחברת ביטוח עקב מחלה?
צרף אישור
צרף אישור
צרף אישור
האם יש לך או היתה לך ב-15 החודשים האחרונים הכנסה שלא מעבודה, כמו פנסיה (בישראל או בחו"ל), תמיכה לתלמידי ישיבות, תגמול ממשרד הביטחון, תשלומים מחברת הביטוח, הכנסה הונית, מזונות, הכנסה מרכוש וכדומה?
לצורך בדיקת זכאותך לקצבה, ייתכן שהביטוח הלאומי יפנה באופן ייזום למעסיקיך ולמשלמי הפנסיה שלך , לרבות כאלו שהיו לך או שיהיו לך בעתיד, כדי לקבל את נתוני הכנסותיך באופן דיגיטלי (ממוחשב). אם אינך מסכים, ציין זאת:
bottom of page